පාරිභෝගික පැමිණීම

2023-08-02 උගන්ඩාව

පාරිභෝගික පැමිණීම 2 (1)
පාරිභෝගික පැමිණීම 2 (3)
පාරිභෝගික පැමිණීම 2 (2)
පාරිභෝගික පැමිණීම 2 (4)
පාරිභෝගික පැමිණීම 2 (5)
පාරිභෝගික පැමිණීම 2 (6)
පාරිභෝගික පැමිණීම 2 (7)
පාරිභෝගික පැමිණීම 2 (8)
පාරිභෝගික පැමිණීම 2 (9)
පාරිභෝගික පැමිණීම 2 (10)
පාරිභෝගික පැමිණීම 2 (11)
පාරිභෝගික පැමිණීම 2 (12)

2023-07-28 Cote d 'Ivoire

පාරිභෝගික පැමිණීම 1 (12)
පාරිභෝගික පැමිණීම 1 (11)
පාරිභෝගික පැමිණීම 1 (10)
පාරිභෝගික පැමිණීම 1 (9)
පාරිභෝගික පැමිණීම 1 (8)
පාරිභෝගික පැමිණීම 1 (5)
පාරිභෝගික පැමිණීම 1 (6)
පාරිභෝගික පැමිණීම 1 (4)
පාරිභෝගික පැමිණීම 1 (3)
පාරිභෝගික පැමිණීම 1 (1)
පාරිභෝගික පැමිණීම 1 (2)
පාරිභෝගික පැමිණීම 1 (7)

2023-06-29 කොරියාව

පාරිභෝගික පැමිණීම 3 (1)
පාරිභෝගික පැමිණීම 3 (2)
පාරිභෝගික පැමිණීම 3 (3)
පාරිභෝගික පැමිණීම 3 (4)
පාරිභෝගික පැමිණීම 3 (5)
පාරිභෝගික පැමිණීම 3 (6)
පාරිභෝගික පැමිණීම 3 (7)
පාරිභෝගික පැමිණීම 3 (8)
පාරිභෝගික පැමිණීම 3 (9)
පාරිභෝගික පැමිණීම 3 (10)
පාරිභෝගික පැමිණීම 3 (11)
පාරිභෝගික පැමිණීම 3 (12)

2023-05-28 ජැමෙයිකාව

පාරිභෝගික පැමිණීම 4 (1)
පාරිභෝගික පැමිණීම 4 (2)

2023-05-25 ග්‍රීසිය

පාරිභෝගික පැමිණීම 5 (1)
පාරිභෝගික පැමිණීම 5 (2)
පාරිභෝගික පැමිණීම 5 (3)
පාරිභෝගික පැමිණීම 5 (4)
පාරිභෝගික පැමිණීම 5 (5)
පාරිභෝගික පැමිණීම 5 (6)
පාරිභෝගික පැමිණීම 5 (7)
පාරිභෝගික පැමිණීම 5 (8)
පාරිභෝගික පැමිණීම 5 (10)
පාරිභෝගික පැමිණීම 5 (11)
පාරිභෝගික පැමිණීම 5 (12)

2023 කෙන්යාව

පාරිභෝගික පැමිණීම 6 (1)
පාරිභෝගික පැමිණීම 6 (4)
පාරිභෝගික පැමිණීම 6 (3)
පාරිභෝගික පැමිණීම 6 (2)
පාරිභෝගික පැමිණීම 6 (7)
පාරිභෝගික පැමිණීම 6 (6)

2023 මොරිෂස්

පාරිභෝගික පැමිණීම7

විදේශීය පාරිභෝගික ඡායාරූප

පාරිභෝගික පැමිණීම7 (1)
පාරිභෝගික පැමිණීම7 (2)
පාරිභෝගික පැමිණීම7 (3)
පාරිභෝගික පැමිණීම7 (4)
පාරිභෝගික පැමිණීම7 (5)
පාරිභෝගික පැමිණීම7 (6)
පාරිභෝගික පැමිණීම7 (7)
පාරිභෝගික පැමිණීම7 (8)
පාරිභෝගික පැමිණීම7 (9)
පාරිභෝගික පැමිණීම7 (10)
පාරිභෝගික පැමිණීම7 (11)
පාරිභෝගික පැමිණීම7 (12)
පාරිභෝගික පැමිණීම7 (13)
පාරිභෝගික පැමිණීම7 (14)
පාරිභෝගික පැමිණීම7 (15)